• Oficjalny sklep LAMY
  Wygodne i bezpieczne zakupy.
 • 14 dni na zwrot
  W ciągu 14 dni możesz zwrócić kupiony produkt.
 • Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 200 zł
  Dokonaj zakupów za minimum 200 zł i ciesz się bezpłatną dostawą.
 • Największy wybór
  Produktów LAMY w Polsce.

Obsługa Klienta: +48 22 335 22 85

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Prime Line Prime Line Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Spółka mając na uwadze dobro Naszych klientów, jak również chęć dostarczania najwyższej jakości usług przykłada znaczną uwagę do kwestii ochrony Państwa danych osobowych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Prime Line Prime Line Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa. Środki techniczne są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Spółka stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

Aby rozwiać wszelkiego rodzaju Państwa wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z naszą polityka prywatności.

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie państwa danych w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego jest Prime Line Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  z siedzibą ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa REGON:  015675143, NIP:  5213282290, KRS 0000753596 (zwana dalej Administratorem Danych Osobowych).

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres Administratora Danych Osobowych
 • poprzez adres e-mail: iod@primeline.pl,
 • telefonicznie: +48 22 335 22 85.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. Realizacja zawieranej umowy sprzedaży oraz wysyłki paczki a także, po wyrażeniu zgody marketingowej. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wykonanie zawartej umowy.
 2. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. (zwanego dalej „Bank”) w związku z:

a)          świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

b)          obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c)           w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

d)          przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 

Zakres przetwarzania danych

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

a)        w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień,

b)       w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru),

c)        jeżeli wyraziliście Państwo zgody marketingowe, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie i produktach.

Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do Pana/Pani danych będzie miał Administrator Danych Osobowych oraz upoważnieni pracownicy.

Pana/Pani dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców po uprzednim podpisaniu umowy powierzenia danych:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora Danych Osobowych  w rozwiązania techniczne  oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora Danych Osobowych (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych),
 • Dostawcom usług księgowych,
 • Dostawcom usług prawnych oraz wspierających Administratora Danych Osobowych w dochodzeniu należnych roszczeń,

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 •  ING Bank Śląski S.A.,
 • Twisto Polska sp. z o.o.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Pana/Pani danych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Okres przechowywania danych

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań umownych lub ustawowych, lub też dla celów, dla których zostały one pierwotnie zebrane, lub tak długo, jak będziemy posiadać uzasadniony interes w ich dalszym przechowywaniu.

 We wszystkich pozostałych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem danych, które jesteśmy zobowiązani posiadać w celu realizacji ustawowych terminów przechowywania.

W związku z dalszą realizacją umowy lub dochodzeniem czy obroną praw

Prawa osoby, której dane dotyczą:

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)  RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi Danych Osobowych w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych wskazany na wstępie polityki prywatności.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator Danych Osobowych może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora Danych Osobowych nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasz  strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie naszej witryny internetowej

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.